อบรมขับขี่ปลอดภัยและเพิ่มทักษะกับ “YAMAHA RIDING ACADEMY”

YAMAHA RIDING ACADEMY

อบรมขับขี่ปลอดภัยและเพิ่มทักษะกับ “YAMAHA RIDING ACADEMY”

>>> บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ในฐานะผู้ผลิต และจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยบนถนนของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ประกอบกับมีแนวคิดอย่างเป็นรูปธรรมที่จะร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นที่ต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุโดยตรง เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ สาเหตุหนึ่งเกิดจากการขับขี่ที่ขาดประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ  ซึ่งต้องแก้ไขด้วยการสร้างความรู้ในการขับขี่ที่ปลอดภัย จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัยให้แก่ประชาชนทั่วไป นักเรียน-นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มามากกว่า 30 ปี  

YAMAHA RIDING ACADEMY

YAMAHA RIDING ACADEMY

>>> ต่อมาในปี 2547 บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้จัดโครงการ “อบรมขับขี่ปลอดภัย-ทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์” ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เฉลี่ยปีละ 40-50 ครั้ง โดยใช้ชื่อโครงการ “Yamaha Riding Technique” หรือ YRT โดยร่วมกับภาครัฐ ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ตลอดมาจนถึงปัจจุบันและในปี 2550 บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้จัดสร้างสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า “YAMAHA RIDING ACADEMY” หรือ YRA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถาบันฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกประเภทอย่าง  ถูกวิธี และปลอดภัย สถานที่แห่งนี้เป็นสถาบันสอนขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้มาตรฐาน และได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม สามารถใช้ฝึกอบรมหลักสูตรใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อออกใบรับรองให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ทันทีที่สถาบันฯ หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ รองรับได้ตั้งแต่บุคคลทั่วไป นักเรียน-นักศึกษา ไปจนถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

YAMAHA RIDING ACADEMY

พื้นที่การฝึกอบรม

สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (Yamaha Riding Academy : YRA) อยู่บนเนื้อที่ 18,843 ตารางเมตร แบ่งเป็นอาคารสำนักงาน และฝึกอบรม 8,966 ตารางเมตร และเป็นสนามทดสอบ 10,907 ตารางเมตร

YAMAHA RIDING ACADEMY

ประกอบด้วยส่วนสำคัญหลักๆ ดังนี้


1.  ห้องฝึกอบรม (Lecture Room) : ที่มีความพร้อมทางด้านการฝึกอบรมภาคทฤษฎีในระดับสากล

2.   ห้องเก็บอุปกรณ์ขับขี่ (Riding Gear Room) : พื้นที่สำหรับเก็บรักษาอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

3.  ห้องสอบภาคทฤษฎีอิเล็คทรอนิกส์ (E-exam Room) : รองรับการสอบใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

4.   ห้องประชุม (Auditorium) : สำหรับการประชุมขนาดใหญ่ และสัมนาต่างๆ รองรับได้ 252 ที่นั่ง พร้อมด้วยระบบแสง เสียงที่สมบูรณ์แบบ และเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้การประชุม หรือสัมนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ          

5.   สนามทดสอบ (Riding Course) : มีขนาดพื้นที่ 10,907 ตารางเมตร ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และเป็นมาตรฐานเดียวกับสนามทดสอบในประเทศญี่ปุ่น ใช้ในการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันฯ โดยพื้นที่สนามจัดแบ่งโซนจากลักษณะการใช้งาน ดังนี้

5.1)   สนามฝึกขับขี่มาตรฐาน (Riding Course) : สำหรับใช้อบรมการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และเพื่อการอบรมขับขี่ปลอดภัยตามหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันฯ

5.2)   สนามอเนกประสงค์ (Multi Purpose Zone) : เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ ขนาด 30X40 เมตร สำหรับรองรับหลักสูตรขับขี่ปลอดภัยหลายระดับ สามารถจัดรูปแบบสนามได้หลากหลาย เช่น ฝึกขับขี่หลบหลีกสิ่งกีดขวางบนถนน (ไพลอนสลาลม) เป็นต้น

5.3)   สนามทดสอบพิเศษ (Special Riding Course) : สำหรับใช้อบรมขับขี่ Advance ในหลักสูตรต่างๆ เช่น การใช้เบรกแบบฉุกเฉิน การควบคุมรถผ่านทางหิน และทราย    เป็นต้น   

YAMAHA RIDING ACADEMY         

6.   ห้องปฐมพยาบาล (First Aid Room) : สถาบันฯ จัดเตรียมห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อรองรับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยในระหว่างการอบรม หรือเพื่อทำการปฐมพยาบาลก่อนนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล

YAMAHA RIDING ACADEMY

หลักสูตรการฝึกอบรมประจำสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า :

1. หลักสูตรการอบรมเพื่อการสอบขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ (Motorcycle License Program) : อบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยสามารถสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่ได้ที่สถาบันฯ โดยสถาบันฯ ใช้การทดสอบภาคทฤษฎีระบบอีเล็คทรอนิกส์ (E-exam) ออนไลน์กับกรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคม

YAMAHA RIDING ACADEMY

วัตถุประสงค์

o องค์กรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง

o เพื่อเสริมทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 

o   เพื่อองค์กรได้มีส่วนร่วมในด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่สังคม

กลุ่มเป้าหมาย

*  ประชาชนทั่วไปที่ใช้รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจำวัน

*  นักเรียน-นักศึกษา อายุตั้งแต่ 15 ปี บริบูรณ์

*  บริษัทเอกชนที่พนักงานใช้รถจักรยานยนต์

*  โรงงานอุตสาหกรรมที่พนักงานใช้รถจักรยานยนต์

YAMAHA RIDING ACADEMY

2. หลักสูตรการอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง และปลอดภัย (Learn To Ride Program) : เพิ่มทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกวิธี และปลอดภัย ลดความสูญเสียทรัพย์สิน และบุคลากรอันมีค่า ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้จะได้รับใบประกาศนียบัตร “Learn To Ride Program”


แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรย่อย ดังนี้

2.1)   หลักสูตรขับขี่ปลอดภัยขั้นพื้นฐาน (Basic Riding) : เรียนรู้การขับขี่รถจักรยานยนต์เบื้องต้นอย่างถูกวิธี สามารถควบคุม ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

2.2)   หลักสูตรขับขี่ปลอดภัยขั้นสูง (Advance Riding) : ทักษะการขับขี่ในสถานการณ์ต่างๆ เพิ่มทักษะ เทคนิค และความมั่นใจในการขับขี่รถจักรยานยนต์

YAMAHA RIDING ACADEMY

วัตถุประสงค์

o รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนร่วมกับภาครัฐ

o  เสริมทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์

o  องค์กรมีส่วนร่วมในการรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่สังคม

กลุ่มเป้าหมาย

*  ประชาชนทั่วไปที่ใช้รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจำวัน

*  นักเรียน-นักศึกษา อายุตั้งแต่ 15 ปี บริบูรณ์

*  กลุ่ม YAMAHA CLUB โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย CRM ดำเนินการประสานงาน

*  บริษัทเอกชนที่พนักงานใช้รถจักรยานยนต์และ มีการใช้ระบบ ISO ในการปฏิบัติงาน

*  โรงงานอุตสาหกรรมที่พนักงานต้องใช้รถจักรยานยนต์ และมีการใช้ระบบ ISO ใน      การปฏิบัติงาน

3. หลักสูตรการอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์อย่างถูกต้อง และปลอดภัย (Big Bike Program) : เพิ่มทักษะการขับขี่สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) เพื่อพัฒนาเทคนิค สร้างความมั่นใจในการขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้จะได้รับใบประกาศนียบัตร “Big Bike Program”

YAMAHA RIDING ACADEMY

แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรย่อย ดังนี้

3.1)   ทักษะขั้นพื้นฐาน

3.2)   ทักษะขั้นสูง

 

วัตถุประสงค์

o องค์กรมีส่วนร่วมในการรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ลูกค้ากลุ่ม Big Bike หลังจากที่จำหน่ายรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ให้กับลูกค้า 

o เสริมทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ Big Bike อย่างถูกต้อง และปลอดภัย ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ Big Bike 

กลุ่มเป้าหมาย

* กลุ่มลูกค้า Riders’ Club  

* กลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ Big Bike ทั่วไป

* กลุ่มลูกค้าพิเศษ (VIP) 

* กลุ่มข้าราชการระดับนายทหาร และนายตำรวจที่มีความจำเป็นต้องขับขี่รถจักรยานยนต์  Big Bike ในการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ

 

4. หลักสูตรการอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์มืออาชีพ (Professional Riding Skill Program) : อบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ทั้งภายใน และภายนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มทักษะการขับขี่ สำหรับผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ในการประกอบอาชีพ

วัตถุประสงค์

o องค์กรมีส่วนร่วมในการรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่กลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ในการประกอบอาชีพ และมีความจำเป็นที่จะต้องขับขี่เป็นประจำทุกวัน ให้รู้จักมารยาท , จิตสำนึกการขับขี่อย่างปลอดภัย และกฎหมายจราจรในการใช้ทางร่วมกันในสังคม

o ให้กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยขับขี่ ได้สัมผัสรถจักรยานยนต์ในรูปแบบการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยภาคสนาม ได้ทดสอบสมรรถนะของรถจักรยานยนต์

o ร่วมกับภาครัฐ เช่น สำนักงานขนส่งจังหวัด ,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ,กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น ในการณรงค์ความปลอดภัยทางถนนให้แก่กลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน 

กลุ่มเป้าหมาย

*  กลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

*  กลุ่มเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารของบริษัทเอกชน ,โรงงาน ,ภาครัฐ

*  กลุ่มตำรวจสายตรวจ

 

5. หลักสูตรอบรมครูฝึกขับขี่ปลอดภัย (Train The Trainer Program) : เพื่อให้องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ได้เข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยทางถนนสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ เป็นการถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้การใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง และปลอดภัย  ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้จะได้รับใบประกาศนียบัตรครูฝึกสอน และบัตรประจำตัวครูฝึกสอน สามารถดำเนินการอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัยได้

วัตถุประสงค์

o ขยายการอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง และปลอดภัยสู่ภูมิภาค โดยผู้จำหน่าย   ในพื้นที่นั้นๆ เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

o ให้องค์กร และผู้จำหน่ายทั่วประเทศ ได้มีโอกาสคืนกำไรสู่สังคม

กลุ่มเป้าหมาย

*  ผู้จำหน่ายกลุ่ม SLA 

*  กลุ่มผู้จำหน่ายในจังหวัดใหญ่ หรือจังหวัดเศรษฐกิจ เช่น 

* ภาคเหนือ เช่น นครสวรรค์ ,ลำปาง ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,พะเยา ,พิษณุโลก 

* ภาคอีสาน เช่น นครราชสีมา ,ขอนแก่น ,อุดรธานี ,มหาสารคาม ,อุบลราชธานี ,          มุกดาหาร ,หนองคาย

* ภาคกลาง เช่น ชลบุรี ,ระยอง ,จันทบุรี ,สุพรรณบุรี ,ราชบุรี ,เพชรบุรี 

* ภาคใต้ เช่น ชุมพร ,ภูเก็ต ,สุราษฎร์ธานี ,หาดใหญ่ ,นครศรีธรรมราช ,ตรัง ,กระบี่

*  กลุ่มตำรวจสายตรวจ ,ผู้นำขบวน ,ทหารนำขบวน 

 

6. หลักสูตรการอบรมพื้นฐานการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย (How To Ride Beginner Program) : หลักสูตรนี้สำหรับผู้ที่ไม่เคยขับขี่รถจักรยานยนต์มาก่อน ให้ได้เรียนรู้การขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องในเบื้องต้น และสามารถควบคุมการขับขี่รถจักรยานยนต์ขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้จะได้รับใบประกาศนียบัตร “How To Ride Program”

วัตถุประสงค์

o ให้ความรู้เรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง และปลอดภัยเป็นครั้งแรกให้แก่ผู้ที่ยังไม่เคยขับขี่รถจักรยานยนต์มาก่อน สามารถขับขี่ และควบคุมรถจักรยานยนต์ได้อย่างปลอดภัยในขั้นพื้นฐาน

o เพื่อจุดแรกของการอบรมขับขี่อย่างเป็นระบบต่อเนื่องไปถึงหลักสูตรอื่นๆ เช่น หลักสูตร ขับขี่ปลอดภัย ,หลักสูตรขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ,หลักสูตรมืออาชีพ และหลักสูตรบิ๊กไบค์

กลุ่มเป้าหมาย

*  กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา (ตั้งแต่ระดับมัธยมตอนต้น ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี บริบูรณ์)

*  ผู้ที่ต้องการซื้อรถจักรยานยนต์ แต่ยังขับขี่ไม่เป็น

 

7. หลักสูตรการอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์สำหรับเด็ก (Kids Bike Program) : หลักสูตรนี้สำหรับเด็กอายุ 6-10 ปี ที่ไม่เคยขับขี่รถจักรยานยนต์มาก่อน เพื่อเรียนรู้การ  ขับขี่รถจักรยานยนต์ขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี สามารถควบคุม และขับขี่รถจักรยานยนต์ได้อย่างถูกวิธี พร้อมทั้งเรียนรู้กฏ กติกา มารยาท เทคนิคขับขี่รถจักรยานยนต์เบื้องต้น และเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้จะได้รับ    ใบประกาศนียบัตร “Kids Bike Program”

 

วัตถุประสงค์

o มีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว โดยใช้รถจักรยานยนต์เด็กขนาด 50   ซีซี. ในการอบรมขับขี่ และให้ผู้ปกครองร่วมแนะนำการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้บุตรหลานเป็นครั้งแรก

o เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กร และผู้ปกครองที่นำบุตรหลานเข้าอบรม ได้สัมผัสกับประสบการณ์การขับขี่รถจักรยานยนต์ มีความคุ้นเคยกับรถจักรยานยนต์มากขึ้น และได้รับการฝึกสอนตามหลักที่ถูกต้อง ปลูกฝังให้เห็นความสำคัญของการขับขี่ปลอดภัยตั้งแต่เริ่มแรก

 

กลุ่มเป้าหมาย

* เด็กชาย และหญิง ที่มีอายุระหว่าง 6-10 ปี  และส่วนสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร (สามารถขี่ค่อมรถจักรยานได้)

 

>>> สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมของสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (Yamaha Riding Academy : YRA) สามารถดูข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ www.yra-thailand.com หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2740-8001 และสถาบันฯ ตั้งอยู่ที่ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด     64 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.21 ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540


 

เรื่อง สุพัฒน์ นาคฤทธิ์

ภาพ นรินทร โชติภิรมย์กุล

ลองขี่ TestRide

Visitors: 1,492,023